24-25 травня Тернопіль

24 травня 2018 року під час урочистого відкриття Форуму буде представлено потенціал Тернопільської області.

Форум відбуватиметься за участю керівництва держави, керівництва Уряду та центральних органів виконачої влади України, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування України, іноземних дипломатичних установ та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, регіонів країн - партнерів і потенційних партнерів міжрегіонального співробітництва області та представників бізнесу.

24-25th of May Ternopil

On the 24th May 2018 during the Forum opening ceremony the potential of Ternopil region and current investment projects will be presented.

Leaders of the country, government, central executive authorities of Ukraine, regional state administrations, local authorities of Ukraine, foreign diplomatic missions and international organizations accredited in Ukraine, regions of partner countries and potential partners will participate in this Forum.

ПРОГРАМА
Міжнародного інвестиційного форуму „Тернопільщина Invest – 2018”
24-25 травня 2018 року

 

24 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР

09:00-10:00 Зустріч учасників у готелях, переїзд до Збаразького замку
10:00-11:00 Ранкова кава, вільне спілкування, реєстрація учасників
11:00-11:30 Відкриття Міжнародного інвестиційного форуму, вітальні виступи організаторів Форуму
11:30-12:30 Пленарна сесія: „Інвестиції та інновації як основа розвитку регіону”
12:30-13:00 Підписання міжнародних угод
13:00-14:00 Бізнес – ланч

Виставка товарів промислових підприємств та підприємств агропромислового розвитку Тернопільської області
14:00-17:00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЕКЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ:

Сільське господарство
Економіка
Відновлювальна енергетика
Туризм
Розвиток міста Тернополя

17:00-19:00 Вільний час
19:00 Завершення Форуму

25 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ

10:00-14:00 1. Відвідання та ознайомлення з роботою потужних підприємств-виробників, експортерів та підприємств з іноземними інвестиціями (за бажанням)
2. Огляд вільних виробничих площ (приміщень), інвестиційних об’єктів, земельних ділянок, відповідно до зацікавленості (індивідуально, у супроводі компетентних представників об’єктів)
3. Екскурсії

"Ternopil Region Invest - 2018"International Investment Forum
24th - 25th of May, 2018

 
 

24th of May, Thursday          

09:00-10:00 Meeting participants in hotels, moving to Zbarazh castle
10:00-11:00 Morning coffee, free communication, registration of participants
11:00-11:30 The Grand Opening of the International Investment Forum, the greetings of the Forum organizers
11:30-12:30 Plenary Session: "Investments and Innovations as Basis for the Regional Development"
12:30-13:00 Signing international agreements
13:00-14:00 Business Lunch

Exhibition of goods of industrial enterprises and enterprises of agro-industrial development of Ternopil region
14:00-17:00 SPECIALIZED SECTIONS IN DIRECTIONS:

Agriculture
Economy
Renewable energy
Tourism
Development of Ternopil City

17:00-19:00 Free time
19:00 Closing Ceremony of the Forum

25th of May, Friday

10:00-14:00 1. Visits and acquaintance with the work of powerful producers, exporters and enterprises with foreign investments (optional)
2. Review of free production areas (premises), investment objects, land parcels, in accordance with the interest (individually, accompanied by competent representatives of the objects)
3. Excursions

В рамках європейського та українського року охорони культурної спадщини

захід відбуватиметься у Збаразькому замку

TERNOPIL REGION INVEST – 2017

25 травня 2017 року відбувся Міжнародний інвестиційний форум “Тернопільщина Invest - 2017”.

Участь у Форумі взяли понад 40 іноземних офіційних делегацій з 27 країн світу.

Міжнародні документи підписані під час форуму 2017:

  • Меморандум про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою, Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати та Іспансько-Українською Торговою Палатою для розвитку;

  • Меморандум про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Українсько-Сербською Діловою Палатою;

  • Меморандум про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Китайською Торговою Асоціацією;

  • Виконавчий  протокол на 2017-2018 роки до Угоди про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Підкарпатським воєводством (Республіка Польща).

“Ternopil Region Invest -2017” International Investment Forum took place on the 25th of May 2017.

More than 40 foreign official delegations from 27 countries took part in the Forum.

International documents  signed during the Forum 2017:

- A Memorandum on Cooperation between the Ternopil Regional State Administration, the Ternopil Regional Council, the Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce and the Spanish-Ukrainian Chamber of Commerce for Development;

- A Memorandum on Cooperation between Ternopil Regional State Administration and the Ukrainian-Serbian Chamber of Commerce;

- A Memorandum on Cooperation between the Ternopil Regional State Administration and the China Trade Association;

- Executive Protocol for the years 2017-2018 to the Agreement on Trade-Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation between the Ternopil Regional State Administration and the Podkarpackie Voivodeship (Republic of Poland).

TERNOPIL REGION INVEST – 2016

 19-20 травня 2016 року в області відбувся Міжнародний інвестиційний форум „Тернопільщина Invest - 2016”, на якому були присутні учасники з 20 країн світу, включаючи представників 8-ми іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні: посольств Бельгії, Грузії, Норвегії, Словенії та Узбекистану в Україні, генеральних консульств Республіки Польща та Чехії у Львові, Почесного Консульства Французької Республіки у Львові.

Угоди підписані під час форуму 2016 року:

- у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва – про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією і Радою регіонального розвитку Тауразького повіту Литовської Республіки;

- у рамках співробітництва в межах України – про співпрацю між Тернопільською та Черкаською областями.

“Ternopil Region Invest – 2016” International Investment Forum took place on the 19-20th May 2016 in the region. The Forum have been visited by participants from 20 countries, including representatives of 8 foreign diplomatic institutions accredited in Ukraine: embassies of Belgium, Georgia, Norway, Slovenia and Uzbekistan in Ukraine, the Consulate General of the Republic of Poland and the Czech Republic in Lviv, the Honorary Consulate of the French Republic in Lviv.

        Agreements signed during the Forum 2016:

- within international interregional cooperation – Agreement on Trade and Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation between the Ternopil Regional State Administration and the Council for Regional Development of the Taurage County of the Republic of Lithuania;

- cooperation within Ukraine – Agreement on Cooperation between Ternopil and Cherkasy regions.

ОРГАНІЗАТОРИ / THE ORGANIZERS

Тернопільська обласна державна адміністрація та Тернопільська обласна рада       
Тернопільська міська рада

Партнери / Partners